tổng kết xong lần thứ 32 (07/11/2016 - 10/12/2016) - kiểm tra kết quả và thông tin trong 72 giờ

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 32 (07/11/2016 - 10/12/2016) - Kiểm tra kết quả và thông tin trong 72 giờ

Nếu có sai sót vui lòng báo ngay cho Admin trong 72 giờ. Sau 72 giờ nếu không có id nào báo cáo sai sót thì coi như Bảng tổng kết lương đã chính xác và được chuyển sang giai đoạn thanh toán.