tổng kết xong lần thứ 36 (16/04/2017 - 28/04/2017) kiểm tra bảng tổng kết trong vòng 48 giờ

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 36 (16/04/2017 -> 28/04/2017) Kiểm tra Bảng tổng kết trong vòng 48 giờ. Nếu kết quả hay thông tin sai vui lòng báo lại để chỉnh sửa, sau 48 giờ coi như kết quả làm việc và thông tin nhận thanh toán trên Bảng tổng kết là chính xác.